Sunrise hike to the Hohe Mann 2593m

Sunrise hike to the Hohe Mann 2593m

Josef Burger
by
Josef Burger
Wander Vital Hotel Magdalenahof ****
Sunrise hike to the Hohe Mann 2593m
Share article
Wander Vital Hotel Magdalenahof ****
Dolomites - Santa Maddalena - 1470m
Wander Vital Hotel Magdalenahof
Wander Vital Hotel Magdalenahof